ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. BESCHRIJVING

1.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten (hierna de "Producten" genoemd), via de website www.tinyandpretty.com (hierna de "Site" genoemd). Deze AV regelen alle verkopen van producten op de site, alsook de diensten op kantoor en het leggen van contacten via de verschillende kanalen.

1.2 De AV worden gesloten tussen enerzijds TINY AND PRETTY, dochteronderneming van Infinity Marketing, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0754.506.184 (BTW BE0754.506.184), met maatschappelijke zetel te 9b rue de Wallonie, 4460 Grâce-Hollogne in België, hierna de "verkoper" genoemd, en anderzijds de persoon die de site wenst te raadplegen en een aankoop wenst te doen, hierna de "koper" genoemd. De koper en de verkoper worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd. De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt geregeld door de AV, met uitsluiting van alle voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren.

1.3 Elke bestelling van een op de site aangeboden product of dienst (hierna de "bestelling") impliceert de voorafgaande raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de AV door de koper zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de koper. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels betreffende het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon een elektronische handtekening vormt die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en het bewijs vormt van de volledigheid van de bestelling en van de betaalbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van deze bestelling.

1.4 De koper die een product op de site wenst te kopen, verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die handelingsonbekwaam is in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek mag in geen geval aankopen op de site, of moet dit doen door tussenkomst en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht de AV te respecteren.


ARTIKEL 2. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN

2.1 De te koop aangeboden producten zijn die welke op de site staan, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de dag en op het precieze moment van raadpleging van de site door de koper, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de beschikbaarheid van de producten in real time op de site weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een product niet meer beschikbaar is om de door de koper geplaatste bestelling uit te voeren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgt indien hij de betaling reeds heeft uitgevoerd.

2.2 De foto's, teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren maken geen deel uit van het contract. Indien deze foto's en/of teksten onjuist zijn, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. De verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om eventuele fouten of weglatingen zo snel mogelijk te corrigeren nadat hij ervan op de hoogte is gebracht.


ARTIKEL 3. VERKOOPRIJS VAN DE AFFICHEPRODUCTEN

3.1 De prijs van elk product wordt op de site weergegeven (hierna de "aankoopprijs") in euro en inclusief BTW. Deze prijs is geldig in de landen waarvoor levering op de site mogelijk is, en omvat niet de voorbereidings- en leveringskosten, eveneens ten laste van de koper, noch de aftrek van enige korting of tegoedbon die aan de koper op persoonlijke titel wordt toegekend. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die geldt op het moment van validatie van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.


3.2 Bij de bestelling verbindt de koper zich ertoe, naast de aankoopprijs van de bestelde producten, de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de "kosten") te betalen. Deze kosten variëren naargelang het soort en de hoeveelheid bestelde producten en de gekozen leveringswijze, en zijn inclusief BTW. De koper kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door zijn "Winkelmandje" te raadplegen, waar een berekening van het totaalbedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs van de producten en de kosten wordt weergegeven. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten op elk moment te wijzigen, maar de kosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van validatie van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt in het kader van het herroepingsrecht.

3.3 De producten worden alleen geleverd in landen waar de site levering toestaat. Kopers die de producten willen laten leveren in een van de toegestane landen maar op een eiland binnen deze landen zullen een leveringstoeslag moeten betalen. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De aangegeven levertijden zijn niet bindend, maar worden slechts ter indicatie gegeven. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot annulering van de bestelling of betaling van schadevergoeding aan de koper. De verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Bij niet-levering van de goederen worden de door de koper betaalde bedragen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.


ARTIKEL 4. BESTELLINGEN

4.1 Om een bestelling te plaatsen, moet de koper het bestelformulier op de site invullen, waarop hij de nodige gegevens voor zijn identificatie moet vermelden, met name zijn naam, voornaam en leveringsadres. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie. Na het invullen van het bestelformulier wordt de koper uitgenodigd om het bestelproces te voltooien door te klikken op "Bevestig mijn bestelling", waarmee de koper verklaart dat hij zonder voorbehoud de volledige onderhavige AV aanvaardt, zijn bestelling definitief valideert en zich ertoe verbindt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, d.w.z. de aankoopprijs, vermeerderd met kosten en verminderd met eventuele waardebonnen.

4.2 De verkoper bevestigt elke bestelling door een e-mail te sturen naar de koper op het e-mailadres dat de koper bij zijn inschrijving heeft opgegeven (hierna de "orderbevestiging"). Deze orderbevestiging vermeldt met name de datum van de bestelling, het bestelde product, de aankoopprijs, vermeerderd met de kosten, en de leveringsvoorwaarden. De door de verkoper geregistreerde gegevens en de orderbevestiging vormen het bewijs van de contractuele relatie tussen de partijen.

4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling of weigering van autorisatie van betaling per kredietkaart door bankinstellingen. In dit geval kan de verantwoordelijkheid van de verkoper in geen geval worden ingeroepen.


ARTIKEL 5. BETALING

5.1 De betaling van de aankopen gebeurt met een kredietkaart zoals Visa of Mastercard, met bankkaarten zoals "Maestro" en "Bancontact - Mistercash", met het beveiligde betaalsysteem Paypal of met het drievoudige betaalsysteem Klarna. Bij het valideren van de bestelling vermeldt de gebruiker de naam die op zijn krediet- of bankkaart staat, het kaartnummer, de vervaldatum (en het controlenummer in het geval van een Visa en/of Mastercard). Sommige bankemittenten kunnen een bijkomende digipass-handtekening vereisen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie door de emitterende bank. Indien de betaling is bevestigd, wordt deze na facturering van de bestelling gedebiteerd, overeenkomstig de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

5.2 Het/de bestelde product(en) blijft/blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de koopprijs en de bij de bestelling aangegeven kosten.


ARTIKEL 6. LEVERINGEN

6.1 De levering gebeurt in België, Frankrijk en Nederland.

6.2 De bestelling wordt thuis of op het door de gebruiker aangegeven adres geleverd. De bestellingen worden verzorgd door de transport- en leveringsfirma DPD of door de interne dienst van Tiny & Pretty.

6.3 Bij levering wordt op verzoek van de Klant een verkoopfactuur aan Gebruiker verstrekt.

6.4 Voor leveringen in België zal de Verkoper zich inspannen om ervoor te zorgen dat de bestelling op het leveringsadres wordt geleverd binnen 7 werkdagen nadat de bestelling is bevestigd en de betaling is ontvangen. De bezorger komt op werkdagen tussen 8 en 18 uur op dit adres aan en overhandigt het/de pakket(ten) aan de ontvanger of aan elke andere persoon die op het aangegeven adres aanwezig is. In geval van afwezigheid wordt een bericht achtergelaten op het leveringsadres. Het is dan aan de gebruiker om contact op te nemen met de bezorger om ofwel een nieuwe leveringsdatum op hetzelfde adres af te spreken, ofwel een nieuwe leveringsdatum op een nieuw adres, ofwel een afhaling in het dichtstbijzijnde postkantoor. Indien dit niet gebeurt binnen 20 dagen na de kennisgeving door de bezorger of indien de gebruiker afwezig is op het moment van de nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper, die contact opneemt met de gebruiker om een nieuwe levering van de bestelling te plannen. In dit geval kunnen de gebruiker extra leveringskosten in rekening worden gebracht.
UPDATE COVID: DPD doet zijn uiterste best om zijn logistieke diensten voort te zetten, een verlenging van de leveringstermijn blijft mogelijk.

6.5 Voor leveringen buiten België zal de verkoper alles in het werk stellen om de bestelling binnen de 15 dagen na validatie van de bestelling en ontvangst van de betaling te leveren. De leveringsvoorwaarden zijn specifiek voor de postdiensten van het betrokken land.

6.6 De aangegeven levertijd is slechts indicatief. Bij niet-naleving van de leveringstermijn kan de gebruiker geen schadevergoeding eisen.

6.7 De overdracht van het risico op de gebruiker vindt plaats op het moment dat de bestelde producten ter beschikking worden gesteld aan de bezorger. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het door de bezorger gebruikte controlesysteem.

6.8 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele voorbehouden en claims te formuleren die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren als het waarschijnlijk is geopend of als het duidelijke sporen van bederf vertoont. Indien er klachten zijn na de ontvangst van de bestelling, is het vanzelfsprekend om een e-mail te sturen naar happy@tinyandpretty.be, met als onderwerp "Klacht over de levering", met 3 foto's ter ondersteuning, dit alles binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT EN RETOURVOORWAARDEN

7.1 Indien de op de site gekochte producten niet geschikt zijn voor de gebruiker, beschikt de gebruiker over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, ingaande op de dag na de leveringsdatum, om zonder boete en zonder opgave van redenen van de aankoop af te zien, overeenkomstig het Wetboek van economisch recht.

Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper in kennis stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, en wel als volgt:

 • Een e-mail sturen naar happy@tinyandpretty.be
 • De naam en voornaam van de koper vermelden
 • Een gedetailleerde beschrijving van het (de) geleverde artikel(en) geven

7.2 De terugzending aan de verkoper geschiedt op het volgende adres, behoudens andersluidende instructies van de gebruiker, met elk door de gebruiker gekozen vervoermiddel, die het bewijs van verzending moet bewaren.
Tiny and Pretty, 9b rue de la Wallonie 4460 Grâce-Hollogne, België.

7.3 Alle kosten en risico's verbonden aan de verzending van de terugzending zijn ten laste van de gebruiker.

7.4 Indien de gebruiker binnen de voornoemde termijn gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de producten terugstuurt binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig de in de voorgaande leden overeengekomen modaliteiten, verbindt de verkoper zich ertoe de aankoopprijs aan de gebruiker terug te betalen, voor zover deze reeds betaald werd, ten laatste bij de ontvangst van het (de) product(en) door de verkoper.

7.5 In geval van terugbetaling van de geretourneerde producten, zal de verkoper de bank- of kredietkaart die voor de betaling van deze producten werd gebruikt, crediteren met een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs van deze producten, verminderd met het bedrag van de voucher(s) of korting(en) die bij de bestelling werden gebruikt. De gebruiker wordt terugbetaald volgens de voorwaarden overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

7.6 De gebruiker kan geen gebruik maken van zijn herroepings- en/of ruilrecht indien het (de) geleverde product(en) duidelijk langdurig is (zijn) gebruikt, is (zijn) beschadigd, of onderdelen bevat (bevatten).

7.7 Het (de) product(en) moet(en) absoluut beschermd, in zijn (hun) originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd of bevuild door de klant) en vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzing, etiket(ten) van het (de) kledingstuk(ken), enz. naar het aangegeven adres worden teruggestuurd. Anders kunnen ze niet worden teruggestuurd of geruild.

ARTIKEL 8. BESCHERMING VAN DE PRIVACY MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKERS

8.1. De verkoper verzamelt persoonsgegevens van de kopers, die hem op de site of per e-mail worden meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden enkel gebruikt door zijn interne diensten voor de verwerking van de bestellingen, voor het versterken en personaliseren van de communicatie, met name via nieuwsbrieven/e-mails, alsook in het kader van het personaliseren van de site volgens de voorkeuren van de kopers, of voor het toezicht op de solvabiliteit.

8.2 De verkoper verkoopt, verhandelt of verhuurt geen informatie over de kopers aan derden. In geval van overdracht of gebruik van persoonsgegevens door derden, verbindt de verkoper zich ertoe de koper vooraf te informeren zodat hij zijn recht van verzet kan uitoefenen. De verkoper kan ook geconsolideerde statistieken over zijn kopers, verkopen, handelspatronen en informatie over de site aan vertrouwde derden verstrekken, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Dit artikel belet echter niet de overdracht of overgang van de onderneming aan een derde.

ARTIKEL 9. VERANTWOORDELIJKHEID

9.1 De verkoper gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle fasen van de toegang tot de site, van de bestelling tot de levering of latere diensten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een dienstonderbreking, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, noch voor elke gebeurtenis die als overmacht kan worden aangemerkt. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper krachtens deze AV niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de betaalde of te betalen bedragen tijdens de transactie die aanleiding geeft tot de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie.

9.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht zoals vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen ten gevolge van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, met inbegrip van productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, arbeid, energie of vervoer, of vertragingen in het vervoer, stakingen, uitsluitingen, arbeidsverstoringen of andere collectieve arbeidsgeschillen die hem of zijn leveranciers treffen, zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar waren.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site, zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of octrooien en meer in het algemeen door de intellectuele eigendom en door de wet op de databanken. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper. De koper die over een persoonlijke internetsite beschikt en voor persoonlijk gebruik een eenvoudige link op zijn eigen site wil plaatsen die rechtstreeks naar de site verwijst, moet de verkoper om toestemming vragen. In dat geval is er geen sprake van een impliciete affiliatieovereenkomst. Daarentegen is elke hypertekstlink die naar de site verwijst en gebruik maakt van de techniek van framing, in-line of deep linking strikt verboden. In elk geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van de verkoper worden verwijderd.

ARTIKEL 11. CONTACT MET DE VERKOPER

In geval van vragen over zijn aankoop kan de koper contact opnemen met de verkoper via het contactformulier in de rubriek « Contact » van de site van de verkoper of via het e-mailadres happy@tinyandpretty.be. De verkoper verbindt zich ertoe zo snel mogelijk op het verzoek van de koper te antwoorden.

 

ARTIKEL 12. ONGELDIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Indien één of meer bepalingen van de AV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte. De AV en het aan de koper toegezonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel en vormen de gehele contractuele relatie tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de AV voorrang.

ARTIKEL 13. GELDIGHEID VAN DEZE AV

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode waarin de door de verkoper aangeboden diensten online staan.


ARTIKEL 14. BEWIJS

De computerregisters die in de computersystemen van de verkoper en zijn partners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bijgehouden, gelden als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De partijen aanvaarden het principe van elektronisch bewijs in het kader van hun betrekkingen (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).


ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de kopers meedelen via de website.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil wordt er eerst een minnelijke oplossing gezocht voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan de kopers meedelen.

 

COOKIES

WAT IS EEN COOKIE ?

Een "cookie" is een bestand dat op uw terminal wordt geïnstalleerd en waarmee wij informatie over uw navigatie op onze website (taalinstellingen, verbindingstijd, bezochte pagina's, enz.) kunnen opslaan. Wij kunnen deze gegevens raadplegen tijdens uw volgende bezoeken, met name om uw navigatie te vergemakkelijken. De onderstaande paragrafen hebben tot doel, in het belang van de transparantie, u een volledige lijst te geven van de cookies die door Tiny & Pretty worden gebruikt. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het delen van het gebruik van uw terminal met andere personen het gepersonaliseerde karakter van de werking van de cookies kan wijzigen.  

HOE KUNT U UW KEUZE MET BETREKKING TOT COOKIES UITOEFENEN ?

BROWSERINSTELLINGEN EN GEVOLGEN VAN UW KEUZES

Er worden u verschillende mogelijkheden geboden om cookies te beheren. U kunt te allen tijde uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen via de "Help"-sectie van de werkbalk van uw browser. Deze vertelt u hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u een bericht kunt krijgen dat u op de hoogte wordt gebracht van hun ontvangst of hoe u cookies systematisch of volgens hun afzender kunt deactiveren. U kunt cookies ook handmatig verwijderen.   U kunt er ook voor kiezen om soortgelijke gegevens die door aanvullende software bij uw browser worden gebruikt, zoals Flash-cookies, te deactiveren of te verwijderen door de instellingen van deze software te wijzigen of door de website van de uitgever van deze software te bezoeken. Wij wijzen u erop dat deze configuratie van uw browser de toegang tot bepaalde inhoud kan verhinderen of uw browsen en de diensten die u van onze site verwacht aanzienlijk kan verstoren. In dit geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die voortvloeien uit de onmogelijkheid om de cookies te gebruiken die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site.  

UW KEUZE VOLGENS UW INTERNETBROWSER :

Voor het beheer van cookies biedt elke browser een configuratieproces om uw opties te kiezen. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser:

 • Internet Explorer™: open het menu "Extra" en selecteer "Internetopties"; klik op het tabblad "Privacy" en vervolgens op het tabblad "Geavanceerd" kies het gewenste niveau of volg deze link.
 • Firefox™: open het menu "Extra" en selecteer "Opties"; klik op het tabblad "Privacy" en kies vervolgens de gewenste opties of volg deze link.
 • Chrome™: open het instellingenmenu en selecteer "Opties"; klik op "Geavanceerde opties" en vervolgens in het gedeelte "Privacy" op "Inhoudsinstellingen" en kies de gewenste opties of volg deze link.
 • Safari™: kies "Safari > Voorkeuren" en klik op "Beveiliging"; kies in het gedeelte "Cookies accepteren" de gewenste opties of volg deze link.
 • Opera™: open het menu "Extra" of "Instellingen" en selecteer "Privégegevens verwijderen"; klik op het tabblad "Gedetailleerde opties" en kies de gewenste opties of volg deze link.

UW KEUZE OP MOBIEL :

 • Om aan te geven of Safari™ al dan niet cookies accepteert, gaat u naar het hoofdscherm en kiest u "Instellingen > Safari". Tik vervolgens op "Cookies accepteren" en kies "Nooit", "Van bezochte sites" of "Altijd".
 • Om alle cookies in Safari te wissen, gaat u naar het hoofdscherm en kiest u 'Instellingen > Safari' en tikt u op 'Cookies wissen'.
 • Om cookies op Android te verwijderen, gaat u naar 'Menu' en vervolgens naar 'Instellingen' en klikt u op 'Wis alle cookies'.

  Shop the look

  Épuisé